naslov

iconjavne

iconizborna

Općinsko vijeće

Odgovornosti i dužnosti općinskog vijeća

Općinsko vijeće Donji Vakuf je predstavničko tijelo građana općine Donji Vakuf koje donosi općinske propise i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, iz samoupravnog djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće:

 • donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom
 • bira i razriješava predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naćelnika, sekretara Vijeća, ćlanove radnih tijela vijeća i druga lica određena Statutom, te uređuje njihove plaće i druge naknade,
 • donosi poslovnik o svom radu donosi Općinski buđet, godišnji obraćun i propise o oporezivanju, te i na drugi naćin osigurava potrebno finansiranje koje nije osigurala federalna i kantonalna vlast,
 • donosi poslovnik o svom radu donosi Općinski buđet, godišnji obraćun i propise o oporezivanju, te i na drugi naćin osigurava potrebno finansiranje koje nije osigurala federalna i kantonalna vlast,
 • donosi program razvoja pojedinih djelatnosti za koje je nadležno
 • osniva javna preduzeća, ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu
 • raspisuje referendum javni zajam i odlućuje o zaduženju općine,
 • osniva službe za upravu i određuje njihovu orgnizaciju, utvrđuje naziva za djelove naseljenog mjesta(ulice, trgovi, i sl.)
 • dodjeljuje javna priznanja Općine obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Broj članova Općinskog vijeća utvrđen je Statutom, u skladu sa ustavom Kantona, zavisno od broja stanovnika Općine. Općinsko Vijeće Donji Vakuf ima 21 (dvadesetjedan ) vijećnika. Mandat članova Općinskog vijeća traje 4 (četiri) godine. Općinsko Vijeće ima predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, koje bira vijeće iz reda svojih članova, po postupku utvrđenom u Poslovniku u radu Vijeća Izbori za Općinsko vijeće Donji Vakuf održani su 2016 godini i ostvareni su sljedeći rezultati: Stranka demokratske akcije (SDA) 6 mandata, Socijal demokratska partija (SDP) 5 mandata, Stranka za bolju budućnost (SBB BiH) 4 mandata, Liberalno demokratska stranka (LDS) 2 mandata, Demokratska fronta (DF) 2 mandata, Stranka za BiH (SBiH) 1 mandat, Nacionalne manjine 1 mandat. Predsjedavajući Općinskog vijeća Donji Vakuf je Naser Rujanac a zamjenik predsjedavajućeg Rasim Žuljko.

Predsjedavajući Općinskog vijeća

 • predstavlja Općinsko vijeće,
 • učestvuje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća
 • stara se o ostvarivanju programa rada i primjeni poslovnika o radu Općinskog vijeća,
 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika u vezi sa obavljanjem njihove funkcije iz djelokruga Općinskog vijeća,
 • pokreće inicijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga radnih tijela Općinskog vijeća, a ima pravo i da ućestvuje u radu tih tijela,
 • potpisuje akte koje donosi Općinsko vijeće.

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća zamjenjuje predsjedavajućeg u slućaju njegove odsutnosti ili sprijećenosti. Zamjenik predsjedavajućeg pomaže u radu predsjedavajućem Općinskog vijeća. Općinsko vijeće u skladu sa Statutom Općine Donji Vakuf, ima stalna i privremena radna tijela. Radna tijela Općinskog vijeća razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća i o njima daju svoje mišljenje i prijedloge. Radna tijela imaju pravo Općinskom vijeću predlagati odluke i druga akta.

Stalne komisije Općinskog vijeća Donji Vakuf su:

 • Komisija za izbor i priznanje
 • Komisija za normativne akte
 • Mandatno imunitetska komisija
 • Komisija za predstavke i prijedloge

 

    15644319 10154830464612128 1504442326 n  15644780 10154830464602128 65832697 n

2013 © Sva prava pridržana. Općina Donji Vakuf.