Pahuljica

Udruženje roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i osobama sa posebnim potrebama "PAHULJICA" Donji Vakuf

Udruženje za pomoć djeci i osobama sa posebnim potrebama osnovano je u februaru 2006.g. Na Osnivačkoj Skupštini održanoj 14.2.2006. g. u Velikoj sali Općine izabrani su članovi Upravnog odbora:

 1. Dugonja Rašid
 2. Kulaš Sulejman
 3. Hočkić Dehvet
 4. Terzić Saliha
 5. Kahvedžic Sulejman
 6. Nezić Huso
 7. Karalić Suada
 8. Orlović Amir
 9. Čošabić Emina

Za predsjednika Upravnog odbora izabrana je Terzić Saliha, a za dopredsjednika U.O.imenovan je Nezić Huso.

Članovi Nadzornog odbora Udruženja su:

 1. Hočkić Dehveta
 2. Terzić Majda
 3. Čošabić Emina

Sjedište Udruženja je u Donjem Vakufu, ulica 14. septembar bb.

Osnovni ciljevi Udruženja su:

 1. Pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama u cilju ostvarivanja uslova za iniciranje aktivnosti i mjera za unapređenje preventivnog rada.
  • Rana dijagnostika sistemskog značenja,
  • Blagovremeno obuhvatanje odgovarajućim obrazovanjem, školovanjem i osposobljavanjem djece predškolskog i školskog uzrasta u specijalnim školama kao i njihova integracija u redovne škole,
  • Zapošljavanje nakon završenog školovanja,
  • Angažovanje djece i omladine sa posebnim potrebama u radno-rehabilitaciono-okupacionim radionicama za izradu određenih proizvoda,
  • Izjednačavanje mogućnosti za djecu i omladinu sa posebnim potrebama u skladu sa međunarodnom konvencijama i drugim propisima koji se odnose na zaštitu djece i omladine sa invaliditetom,
 2. Upoznavanje državnih organa, organizacija i institucija u SBK-KSB i šire , u zemlji i inostranstvu, sa potrebama, poteškoćama, problemima i mogućnostima djece i omladine sa posebnim potrebama kao i njihovih porodica.
 3. Sveobuhvatno i potpuno sagledavanje problema djece i omladine sa posebnim potrebama, posebno njihovog socijalnog i ekonomskog položaja i unapređenje istog.
 4. Organizovanje i pribavljanje sredstava za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama a naročito: novčanih sredstava, ishrane, obuće, odjeće, higijenskih sredstava, ortopedskih pomagala, neophodnih lijekova i drugih potreba .
 5. Iznalaženje boljih uslova stanovanja za porodice koje imaju djecu i omladinu sa posebnim potrebama.
 6. Obezbjeđenje stambenih zgrada i stanova za kolektivni smještaj djece i omladine sa posebnim potrebama koje ostanu bez roditelja, koje žive u porodicama ili za to nemaju mogućnosti pa im je potrebna potpuna opskrba sa ishranom, obućom, održavanja osobne higijene, obezbjeđenje skrbnika, medicinske njege, fizioterapije i nadzora, obezbjeđenje zabavno sportskog života i dr.
 7. Otkrivanje djece i omladine sa posebnim potrebama, njihovo evidentiranje u Udruženje sa svim relevantnim podacima.
 8. U Udruženju, Centrima za socijalni rad i obrazovnim institucijama, organizirati rad sa roditeljima, starateljima i članovima porodice djece i omladine sa posebnim potrebama u cilju njihovog potpunijeg obrazovanja i obuhvaćanja po svim pitanjima značajnim za kvalitetniji život.
 9. Praćenje i proučavanje propisa od interesa za djecu i omladinu sa posebnim potrebama, te aktivnosti pri donošenju takvih propisa i njihovih izmjena i dopuna, a naročito iz oblasti socijalne zaštite, zdravstvenog, penziono – invalidskog siguranja i sl.
 10. Pružanje stručne pomoći roditeljima, starateljima djece i omladine sa posebnim potrebama u ostvarivanju zakonskih prava za njih.
 11. Obavještavanje roditelja, staratelja i članova porodice djece i omladine sa posebnim potrebama o njihovim pravima i olakšicama i drugim pogodnostima značajnim za njihov bolji životni standard,
 12. Organizovanje kulturno – umjetničkih, sportskih aktivnosti, odmora i rekreacije djece i omladine sa posebnim potrebama i učešća istih na raznim takmičenjima i smotrama.
 13. Informiranje javnosti putem legalnih sredstava informiranja (štampa, radio, televizija, javne tribine i dr.) o svim pitanjima i problemima djece i omladine sa posebnim potrebama.
 14. Povezivanje i sa ostalim Udruženjima u zemlji i inostranstvu u cilju pomoći djeci i omladini sa posebnim potrebama i drugim invalidsko – humanitarnim organizacijama, kao i sa naučnim i stručnim ustanovama, istaknutim stručnjacima koji se bave problematikom ovih osoba.
 15. Druge aktivnosti koje su od značaja za ostvarivanje programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja.

Povodom 03.12. Međunarodnog dana invalidnih lica, Udruženje roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i osobama sa posebnim potrebama "PAHULJICA" Donji Vakuf je, u saradnji sa Prvom osnovnom školom Donji Vakuf , organizovalo prigodnu svečanost za djecu i osobe sa invaliditetom, koja je održana 08.12.2007.g. u holu Prve osnovne škole. Tom prilikom uručene su zahvalnice: gospođi Vajzović Neziri direktorici Prve osnovne škole, gospodinu Kahvedžić Sulejmanu direktoru Centra za socijalni rad, gospođi Sultanović Ajseli pedagogici kao i Šutković Nalidi defektologu Prve osnovne škole.